• Năm học 2019-2020

- Thành tích của giáo viên:

+ Giáo viên giỏi cấp ...

+ SKKN cấp huyện:.....

+ Các cuộc thi khác:

- Thành tích của học sinh:

+ Học sinh giỏi cấp huyện:

+ Nghiên cứu khoa học:

+ Các cuộc thi khác:

  • Năm học 2020-2021

- Thành tích của giáo viên:

+ Giáo viên giỏi cấp ...

+ SKKN cấp huyện:.....

+ Các cuộc thi khác:

- Thành tích của học sinh:

+ Học sinh giỏi cấp huyện:

+ Nghiên cứu khoa học:

+ Các cuộc thi khác:

  • Năm học 2021-2022

- Thành tích của giáo viên:

+ Giáo viên giỏi cấp ...

+ SKKN cấp huyện:.....

+ Các cuộc thi khác:

- Thành tích của học sinh:

+ Học sinh giỏi cấp huyện:

+ Nghiên cứu khoa học:

+ Các cuộc thi khác: